Μηχανοστάσια (Ψυχροστάσια)

Κατασκευή μηχανοστασίων με έναν ή περισσότερους συμπιεστές σε ανεξάρτητη ή παράλληλη λειτουργία, για ψυκτικές εγκαταστάσεις απ’ ευθείας εκτόνωσης (direct) ή έμμεσης ψύξης (indirect).

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της ψυκτικής εγκατάστασης οι συμπιεστές λειτουργούν ΟΝ-OFF, με ή χωρίς καταμερισμό φορτίου (capacity control) καθώς και αναλογικά (απόδοση από 0 έως 100%) με αναλογική ρύθμιση στροφών (INVERTER) ή τεχνολογία digital.