Δίκτυα άμεσης και έμμεσης ψύξης (direct – indirect freeze)

Κατασκευή και τοποθέτηση δικτύων άμμεσης ψύξης (direct) με σωληνα χαλκού βαρέως τύπου, καθώς και έμμεσης ψύξης (indirect) με γαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα διαφόρων διατομών. Μόνωση δικτύων με υπολογισμό βέλτιστου πάχους μόνωσης. Στήριξη δικτύων με σύγχρονες μεθόδους.