Ηλεκτρικοί πίνακες - Αυτοματισμοί

Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού για συνήθεις ή ειδικές ψυκτικές εγκαταστάσεις, συνοδευόμενοι από πλήρες τεύχος ηλεκτρικού διαγράμματος και αναλυτική περιγραφή των επιμέρους εξαρτημάτων.